ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

ADÜ Haber Arşivi

Üniversitemiz Öğrenci Yaşam Merkezinin Kiralama İşi İhale Edilecektir

Üniversitemiz Öğrenci Yaşam Merkezinin kiralama işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir...

İHALE İLANI
Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
 
Üniversitemiz Öğrenci Yaşam Merkezinin kiralama işi2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1- Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi (ADÜ Çarşı) adı ile projelendirilen dükkanların bağımsız kapalı alanlarının ve ortak açık alanlarının bulunduğu sahanın Kargo Şubesi, Bayan Kuaförü, Erkek Kuaförü, Fotokopi-Kırtasiye, Kitabevi, Banka Şubesi PTT Bank, İletişim (en az 2 tane), Otobüs Firması (en az 1 tane), Seyahat Acentesi, Market, Ev Yemekleri, Kafeterya, Terzi, Ayakkabıcı, Çamaşırhane, Eğlence Merkezi, Cep Sineması, Pastane, Bilişim-Elektronik Mağazası veya  idarece yazılı onaylanacak diğer faaliyet alanlarında bulunmak üzere10 (on) yıllığına kiralanması işidir.İhale Konusu işin niteliği, yeri ve miktarı:
2- İhale şartnameleri mesai saatleri içinde Rektörlüğümüz İhale Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. Doküman bedeli 100,00 TL’dir.
 
3- İhalenin
a)
Yapılacağı adres
:
ADÜ Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kepez Mevkii / AYDIN
b)
Tarih ve saati
:
11.08.2015   14:00
c)
Usulü
:
2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. Maddesi
d)
Tahmini Bedeli (yıllık)
:
800.000,00 TL (Vergiler hariç)+ % 10 Kar Payı
e)
Geçici Teminat Miktarı (%10)
:
80.000,00 TL
 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler :
a)   Tebligat için adres beyanı (ikamet belgesi) ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
b)   Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
c)   Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d)   Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e)   İhale şartnamesi satın alındığına dair belge,
f)Geçici teminata ilişkin belge (Banka Mektubu, nakit olarak yatırmak isteyenler ADÜ Strateji Daire Başkanlığının veznesine veya Başkanlığın Halk Bankası Aydın Şubesi nezdindeki TR3600 0120 0953 8000 0600 0002 nolu iban hesabına yatırabilirler)
h)Cumhuriyet Savcılığından Sabıka Kaydı belgesi (Gerçek kişilerin katılımında)
ı)Teklif mektubu, 
Tevdi edilen belgelerin asıl veya suretleri kurumumuzdan ya da noterden tasdikli olmaları zorunludur.
5- İstenilen belgeleri içeren zarf, 11.08.2015 tarihinde ihale saatine kadar Rektörlüğümüz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğüne verilebilecektir. İhale saatine kadar idareye ulaşmayan zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır.
6- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
İlan olunur.
              

15.7.2015