ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

İkinci Nüsha Diploma Talebi

Üniversitemiz senatosunun 28/10/2015 tarih ve 2015-19 sayılı oturumunda alınan II nolu karar ile kabul edilen "Mezun Öğrencilere Verilecek Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge"nin 16 ncı maddesi;

Geçici mezuniyet belgesi, diploma ve diploma ekinin kaybedilmesi
MADDE 16-
(Değişiklik 22.04.2015 tar. ve 2015-09 say. Ünv. Senatosu)(1) Geçici Mezuniyet Belgesini kaybedene başvurması halinde hazır ise Diploması teslim edilir. Diploması henüz düzenlenmemiş ise, ikinci nüsha olduğu belirtilen yeni bir Geçici Mezuniyet Belgesi verilir.
(2) Diplomasını kaybedenler, 100 TL ikinci belge ücretinin ilgili bankaya yatırıldığına ilişkin dekont ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurur.
(3) Bu şekilde başvuran öğrenciye ikinci nüsha olduğu belirtilen yeni bir diploma düzenlenir.
(4) İkinci nüsha olduğu belirtilerek düzenlenen geçici mezuniyet belgesi veya diplomanın, ön sol üst köşesinde ve arka sağ alt köşesinde “İKİNCİ NÜSHA” ibaresi yer alır.

gereği ikinci nüsha diploma talebinde bulunacakların;

gerekmektedir. 

İkinci nüsha diploma başvuruları yukarıda belirtilen belgelerin asılları olmak şartıyla posta yolu ile yapılabilir. Fakat hazırlanan diploma Üniversitemiz "Mezun Öğrencilere Verilecek Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge"si gereği diploması düzenlenen kişiye ya da noter vekaleti verilen kişiye Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından elden teslim edilir.

İkinci nüsha diploma başvurusu sonrasında yapılacak diploma basımının iptali talebi nedeniyle ikinci nüsha diploma ücreti iadesi yapılmayacaktır.