ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ SAĞLIK İŞLERİ VE SAĞLIK RAPORLARI YÖNETMELİĞİ

 

                Amaç

                Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; öğrencilerin koruyucu ve tedavi edici hekimlik dallarında beden ve ruh sağlıklarının korunması, muayene ve tedavileri ile psikolojik danışmanlık hizmetlerinin verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

                Dayanak

                Madde 2- Bu Yönetmelik, katma bütçe kanunlarının yükseköğretim öğrencilerinin tedavileri ile ilgili maddeleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun değişik 47. maddesinin (a) ve (c) bentleri esas alınarak hazırlanmıştır.

                Kapsam

                Madde 3- Adnan Menderes Üniversitesi ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı, bulunduğu eğitim ve öğretim yılında mali yükümlülüklerini yerine getirmiş öğrenciler bu Yönetmeliğin kapsamı içindedirler.

                Tanımlar

                Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen ;

a)       Öğrenci: Adnan Menderes Üniversitesi fakülte, enstitü ve yüksekokul ve meslek yüksekokulları’nda kayıtlı öğrencileri,

b)       Mediko Sosyal Merkezi: Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı Mediko Sosyal Merkezi’ni,

c)        Üniversite Yönetim Kurulu: Adnan Menderes Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu,

d)       Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı: Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nı,

e)       Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu: Adnan Menderes Üniversitesi’ne bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

f)         Sosyal Güvenlik Kuruluşu: Emekli Sandığı, SSK ve BAĞKUR gibi kuruluşları ifade eder.

                Kapsam Dışı Öğrenciler

                Madde 5- Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yararlanma imkanı olan öğrenciler bu Yönetmeliğin mali hükümleri kapsamı dışındadırlar. Bu öğrencilerin Mediko Sosyal Merkezinde muayeneleri yapılır, rapor ve reçeteleri yazılır, ancak ilaç ve hastane giderleri ödenmez.

                Ancak Üniversite içi ve dışı sportif ve kültürel etkinliklerde görevlendirilen öğrencilerin, etkinlik içinde oluşacak her türlü hastalık, yaralanma ve sakatlanmaları dolayısıyla gereken tedavi ve ilaç giderleri sosyal güvenceleri olup olmadığına bakılmaksızın Öğrenci Sosyal Hizmetler Saymanlığı bütçesinden ödenir.

                Başvuru Şekli

                Madde 6- Öğrencilerin sağlık ve psikolojik sorunları ile ilgili olarak başvuracakları ilk yer Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı “Mediko Sosyal Merkezi”dir. Bu Merkeze başvuran öğrencilerin muayene ve tedavileri yapılır. Gerekli görüldüğünde ileri tetkik için Adnan Menderes Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Merkezi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevkleri yapılır.

                Üniversitenin Aydın ilçe merkezlerinde bulunan Fakülte ve Yüksekokulları’nda öğrenim gören öğrencilerin muayene ve tedavileri o yerde Mediko Sosyal Birimi kuruluncaya kadar sevke yetkili kişinin göndereceği o ilçedeki diğer resmi sağlık kuruluşlarında yapılır.

                Yukarıdaki usullere uyulmaksızın yapılan muayene/tedavi bedelleri ödenmez ve alınan istirahat raporları geçersiz sayılır.

                Öğrenciler, Mediko Sosyal Merkezi’ne başvururken Öğrenci Kimlik Kartı ile herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yararlanma imkanı olmayan öğrenciler de kimlikleri ile birlikte kendilerine dekanlık, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlüklerince verilen sağlık karnelerini ibraz etmek zorundadırlar.

Diğer Sağlık Kurumlarına Başvuru

                Madde 7- Öğrenciler, acil durumlarda ve tatil günlerinde Mediko Sosyal Merkezi’nden sevk almadan, Aydın il merkezinde Adnan Menderes Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Merkezi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne, ilçelerinde ise resmi sağlık kurumlarına başvurabilirler. Bu durumda öğrenci sağlık kurumuna yattığı veya tedaviye başladığı günü izleyen dört iş günü içinde Mediko Sosyal Merkezi’nden; üniversitenin bulunduğu şehrin dışında ise, varsa o yöredeki bir yükseköğretim kurumundan, yoksa yörenin hükümet tabipliğinden sevkini yaptırır. Sevk sonunda tedavi gördüğü resmi hastaneden aldığı rapor ve belgeleri öğrenim gördüğü kuruma verir. Bu kurum da ödemeyi gerektiren evrakı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na gönderir. Reçetelerin kontrolü ve geçerliliği daire başkanlığına bağlı sağlık hizmetleri şube müdürlüğünce yapılır ve onaylanır.

                Rapor ve Reçetelerin Geçerliliği

                Madde 8- Özel hekim ve kurumlardan alınan rapor ve reçeteler geçerli değildir. 6. ve 7. madde hükümleri saklı kalmak üzere, sadece Mediko Sosyal Merkezi, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi, devlet ve resmi sosyal güvenlik kuruluşlarına bağlı hastane ve sağlık ocaklarını vereceği hastalık raporları, öğrencilerin öğrenim gördükleri fakülte/enstitü/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulunca mazeret olarak kabul edilebilir.

                Mali Hükümler (İlaç ve Hastane Giderleri)

                Madde 9- Muayene, tedavi ve ödemelerde aşağıdaki esaslara uyulur:

a)       Sağlık nedeni dışında kaydını donduran öğrencilerin, muayene ve tedavileri kayıt dondurma süresince yapılmaz ve tedavi giderleri ödenmez.

b)       Öğrencinin üniversite Mediko-Sosyal Merkezinde yapılan muayene sonrası ve/veya sağlık kuruluşlarına sevk sonrası ayakta tedavi için verilen ilaç bedellerinin öğrenciler tarafından karşılanması gereken oran, “Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği” gereği her yıl çıkarılan “Bütçe Uygulama Talimatı”nda belirtilen oranları aşmamak koşuluyla üniversite yönetim kurulunca belirlenir. Ancak üniversite yönetim kurulu, bütçe imkânlarının yetersiz kalması durumunda, ilaç bedelleri konusunda öğrenciler tarafından karşılanması gereken oranın arttırılması için ilgili makamlar nezdinde girişimlerde bulunabilir.

c)        Sağlık kuruluşlarında yatarak yapılan tedavilerde kullanılan ilaç bedelleri ile diğer tedavi giderlerinin tamamı bütçeden karşılanır.

d)       Tedavi amacını taşımayan müstahzarların yer aldığı reçete bedelleri ile diş protezi, her türlü estetik ameliyat giderleri, gözlük çerçevesi ve camı ile çeşitli protez ve ortezler, tedavi cihaz ve malzemeleriyle, sarf malzemelerine ilişkin giderler (ameliyatlarda kullanılanlar hariç) ödenmez. Ancak, yukarıda bahsedilen ortez, protez ve tıbbi tedavi cihazları içinde bulunan ve kullanılmaması durumunda kişinin fonksiyonlarında önemli kayıplara yol açacak olanlar sağlık kurulu raporu ve üniversite yönetim kurulunun onaylaması halinde ödenir.

e)       5. maddede belirtilen kapsam dışı öğrencilerin Mediko Sosyal Merkezi’nde muayene olmaları halinde ödeyecekleri muayene ücreti, her mali yıl başında Yükseköğretim Kurulu’nca saptanan muayene ve tedavi ücretleri esas alınarak üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu ücret öğrenci tarafından Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Öğrenci Sosyal Hizmetler Saymanlığı’na ödenir.

                Bulaşıcı Hastalıklar

                Madde 10- Bulaşıcı hastalıklara karşı, toplum sağlığının korunması amacıyla öğrencilere gerekli ilaçlar ücretsiz verilebilir.

                Mediko Sosyal Merkezi’nde yatarak tedavi gören öğrencilere tedavi süresince ücretsiz yemek sağlanır.

                Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

                Madde 11- 22 Ocak 1995 gün ve 22179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

                Geçici Madde 1- Aydın il merkezinde Adnan Menderes Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Merkezi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisi faaliyete geçinceye kadar öğrenciler acil durumlarda ve tatil günlerinde Aydın Devlet Hastanesi’ne başvurabilirler.

                Yürürlük ve Yürütme

                Madde 12- Bu Yönetmelik, Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

                Madde 13- Bu Yönetmeliği, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

 

(*)Bu Yönetmelik Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunun 10.03.1998 gün ve 2 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve 28.03.1998 gün ve 23300 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.