ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Yaz Okulu Yönergesi

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

YAZ OKULU YÖNERGESİ

 

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Adnan Menderes Üniversitesi Yaz Okulu eğitiminin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, ADÜ bünyesinde yer alan ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrenciler ile özel ve misafir öğrenci statüsündeki öğrencilerin katılabileceği, yaz aylarında açılacak yaz okulu eğitimine ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ADÜ Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliği ile Lisansüstü Eğitim/Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

a)     ADÜ: Adnan Menderes Üniversitesini,

b)     AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c)     GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

ç)   İlgili birim: ADÜ’ye bağlı enstitü, fakülte, konservatuvar, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu,

d)     İlgili yönetim kurulu: ADÜ’ye bağlı enstitü, fakülte, konservatuvar, yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

e)     Yaz okulu: Güz ve bahar yarıyılları dışında kalan yaz ayları içinde uygulanan eğitim dönemini ifade eder.

 

Yaz okulu eğitiminin amaçları

MADDE 5 - (1) Yaz Okulunun amaçları şunlardır: 

a)     Üniversitenin eğitim kapasitesinin yaz aylarında da değerlendirilmesi ve böylelikle verimliliğin arttırılması.

b)     Üstün başarılı öğrencilerin daha kısa zamanda mezun olabilmeleri için ek olanak sağlanması.

c)     Zaman yetersizliği nedeniyle bazı dersleri alamayan öğrenciler ile aldıkları dersten başarısız olan öğrencilere yeni bir olanak sağlanması ve böylece bölüm/programlarda oluşan öğrenci yığılmalarının önlenmesi.

ç)   Diğer yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrenciler ile misafir öğrencilere üniversitemizde okutulan dersleri alma fırsatı verilmesi.

d)     Özellikle lisansüstü programlarında, yurtdışından da öğretim üyesi istihdam etmek suretiyle programlarımızın çeşitlendirilmesi ve zenginleştirilmesi.

 

Yaz okulu eğitiminin esasları

MADDE 6 - (1) Yaz okulu eğitimi, aşağıda yer alan esaslar doğrultusunda yürütülür:

a)     Yaz okulu, eğitim-öğretimden sorumlu rektör yardımcısının başkanı olduğu ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilen iki öğretim üyesinden oluşan üç kişilik bir Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu tarafından organize edilir. 

 

b)     Yaz okulu tüm birimlere açıktır ve birimler yönetim kurulu kararıyla açılacak dersleri belirleyerek yaz okuluna katılabilirler. Bir birimin yaz okuluna katılmaması, o birim öğrencilerinin başka birimlerin/kurumların yaz okulundan ders almasına ve alınan derslerin intibak için dikkate alınmasına engel oluşturmaz.

c)     Yaz okulu takvimi, Üniversite Senatosu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

ç)   Yaz okulu süresi, dönem sonu sınavı süresi hariç olmak üzere en az 5 haftadır. Yaz okulunda açılan her dersin toplam saati, normal dönemde yapılan toplam ders saati kadardır. Yaz okulunda verilen bir dersin günlük toplam teorik ders saati 4 saati geçemez.

d)     Yaz okulu, yabancı dil hazırlık sınıfında, önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında yapılabilir. Bir birimin yaz okulunda açacağı dersler, birimin ilgili bölüm/programın önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

e)     Ön lisans ve lisans programlarındaki bir dersin yaz okulunda açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısı en az 15 olmalıdır. Zorunlu ve istisnai hallerde bu sayı ilgili yönetim kurulunca 10 kişiye kadar indirilebilir. Lisansüstü programlarda ise bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısı en az 5 olmalıdır.

f)      Bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı 40’tan fazla ise bu dersin, başka bir şubesi açılabilir.

g)     Yaz okulunda kayıt, öğrencinin isteğine bağlıdır. Yaz okulunda açılacak derslere kesin kayıt yaptıracak öğrenci, her yıl Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen saat başına yaz okulu ücretini öder. Yaz okulu ücreti ödemeden ders kaydı tamamlanmış sayılmaz.

ğ)   Yaz okulu isteğe bağlı olduğundan, yaz okulunda alınan dersler ders tekrarı sınırlamasının dışında tutulur.

h)   Yaz okulunda ders alacak öğrenci yaz okulu kayıt işlemlerini ilan edilecek süre içinde,  ders değişikliği işlemlerini ise yaz okulu ekle-sil süresi içinde tamamlar.

h)     Öğrencilerin yaz okulunda aldıkları dersler, normal yarıyıllarda alınan dersler gibi işlem görür. Yaz okulunda açılan derslerin değerlendirilmesi, ilgili yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

ı)    Yaz okulunda, bitirme çalışması dersi açılamaz.

i)       Yaz okulu kapsamında birinci ve ikinci öğretim programı öğrencileri aynı programa tabidir.

j)       Yabancı dil hazırlık sınıfları hariç, öğrencinin yaz okulunda alacağı derslerin toplamı 25 AKTS kredisini geçemez.

k)     Yaz okulunda açılan ve kapatılan dersler, ilgili birim tarafından ders ekle-sil süresinin ilk günü sonuna kadar ilan edilir.

l)       Sadece açılamayan veya kapatılan derslerin yaz okulu ücret iadesi yapılır.

m)   Yaz okulunda alınan ders başarı notları, öğrenci transkriptlerinde yaz okulu dönemi notu olarak gösterilir. 

n)     Yaz okulunda ders alan öğrencilerin o akademik yıl sonundaki GANO’su, yaz okulu derslerinden alınan notların da hesaba katılmasıyla belirlenir.

o)     Öğrenci not ortalamasını yükseltmek için daha önce alıp başarmış olduğu dersleri de yaz okulunda alabilir. Bu durumda, başarısız olsa bile, alınan son not geçerlidir.

 

ADÜ öğrencilerinin diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulunda ders alması

MADDE 7 - (1) Başka bir yükseköğretim kurumunun yaz okulu programlarından ders alacak ADÜ Öğrencileri, "ADÜ Özel ve Misafir Öğrenci Yönergesi"ndeki esaslara tabidirler. Ayrıca:

 

a)     Öğrenciler, devlet veya vakıf üniversitelerinden, yüksek teknoloji enstitülerinden veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tanınan eşdeğer yurtdışı yükseköğretim kurumlarından yaz okulu dersi alabilirler.

 

b)     Diğer yükseköğretim kurumundan alınan dersten geçme notu, "ADÜ Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliği" ile "ADÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nde belirtilen geçme notudur. Eğer farklı bir not sistemi kullanılıyorsa, geçme notu “ADÜ Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları” çerçevesinde değerlendirilir.

 

c)     Diğer yükseköğretim kurumları tarafından gönderilen onaylı başarı notları, ilgili yönetim kurulunca onaylandıktan sonra kayıtlara geçirilir.

 

        Diğer yükseköğretim kurumu öğrencilerinin ve misafir öğrencilerin yaz okulunda ders alması

MADDE 8 - (1) Diğer yükseköğretim kurumu öğrencileri ile değişim programı öğrencileri, özel öğrenci statüsünde değerlendirilir ve "ADÜ Özel ve Misafir Öğrenci Yönergesi" çerçevesinde işlem görürler. Özel öğrencilerin, ADÜ yaz okuluna kayıt yaptırabilmeleri için:

 

a)     ADÜ tarafından başka yükseköğretim kurumu öğrencileri için hazırlanan ilgili formu doldurarak onaylı öğrenci belgeleri ile birlikte belirlenen süre içinde ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.

 

b)     ADÜ Yönetim Kurulunca belirlenen yaz okulu ücreti ödenmelidir.

 

(2)    ADÜ yaz okuluna kayıt yaptıran özel öğrencilere, aldıkları derslerin kodunu, adını, saat/kredisini, AKTS kredisini ve başarı notunu gösteren bir belge düzenlenir. Bu belge, öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna gönderilir. Talebi halinde belgenin onaylı bir kopyası öğrenciye verilir.

 

(3)    Yaz okulunda ders alan misafir öğrenciler "ADÜ Özel ve Misafir Öğrenci Yönergesi" çerçevesinde işlem görürler.

 

Öğretim elemanı görevlendirmesi

MADDE 9 - (1) Yaz okulunda, aynı dersi vermek üzere birden fazla öğretim elemanı görevlendirilebilir.

 

Ek ders ücreti

MADDE 10 - (1) Yaz Okulunda ders veren öğretim elemanlarına, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nun 11 inci maddesi hükümleri uygulanır.

 

                Yaz okulu ücreti

MADDE 11 - (1) Yaz Okulunda öğrenciler, Bakanlar Kurulu ve/veya Maliye Bakanlığı’nca belirlenen esaslara göre ADÜ Yönetim Kurulunun belirleyeceği yaz okulu ücretini kayıt esnasında öderler.

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili yönetmelik, yönerge veya esasların hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

                MADDE 13 - (1)   Bu Yönerge, ADÜ Senatosu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

                MADDE 14 - (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girmesi ile 27/04/2001 tarihli ve 24385 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adnan Menderes Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kalkar.

 

Yürütme

MADDE 15 - (1) Bu Yönerge hükümlerini, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

*Bu Yönerge, ADÜ Senatosunun 25/09/2013 tarih ve 2013-15 sayılı oturumunda alınan I sayılı karar ile kabul edilmiştir.