ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Özel ve Misafir Öğrenci Yönergesi

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

ÖZEL VE MİSAFİR ÖĞRENCİ YÖNERGESİ

 

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken Adnan Menderes Üniversitesine bağlı birimlerin aynı düzeydeki diploma programlarından ders almak isteyen öğrenciler ile Adnan Menderes Üniversitesine bağlı birimlerin diploma programlarına kayıtlı olup, başka bir yükseköğretim kurumunun aynı düzeydeki diploma programından ders almak isteyen önlisans, lisans veya lisansüstü düzeyindeki öğrencilerin, özel öğrencilik; yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenci statüsünde olmayanların misafir öğrencilik koşullarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken Adnan Menderes Üniversitesine bağlı birimlerin aynı düzeydeki diploma programlarından özel öğrenci olarak ders almak isteyen öğrenciler ile Adnan Menderes Üniversitesine bağlı birimlerin diploma programlarına kayıtlı olup, başka bir yükseköğretim kurumunun aynı düzeydeki diploma programından ders almak isteyen önlisans, lisans veya lisansüstü düzeyindeki öğrenciler ile öğrenci statüsünde olmayan misafir öğrencilere ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve “Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliği”ne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Yönergede geçen;

a) ADÜ: Adnan Menderes Üniversitesini,

b) Birim: Adnan Menderes Üniversitesine bağlı tüm enstitü, fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

c) Diploma Programı: Enstitü, fakülte, konservatuvar, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya bölümlerin belirlenen yeterlilikleri sağlayan öğrencilere önlisans, lisans veya lisansüstü diploması düzenlenen programları,

ç) İlgili Yönetim Kurulu: Adnan Menderes Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarını,

d) Özel Öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olup, farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etme imkanı tanınan öğrenciyi,

e) Misafir Öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunun herhangi bir programına kayıtlı olmamakla birlikte, en az lise mezunu olmak veya mezuniyet aşamasında lise son sınıf öğrencisi olmak koşuluyla, başvurduğu birimin ilgili yönetim kurulunun kararıyla ders almasına izin verilen öğrenciyi,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel İlkeler

 

ADÜ öğrencisinin başka bir üniversiteden özel öğrenci olarak ders alması

MADDE 5- (Değişiklik 05/06/2014 tarih ve 2014-09 sayılı Üniv. Sen.) (1) ADÜ önlisans, lisans veya lisansüstü öğrencilerinin başka bir yükseköğretim kurumunun önlisans, lisans ve lisansüstü programlarından “özel öğrenci” olarak ders alabilmeleri ile ilgili esaslar aşağıdaki gibidir:

a)     ADÜ öğrencileri, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile başka bir yükseköğretim kurumundan özel öğrenci olarak ders alabilir.

b)     Öğrenci, özel öğrenci olarak ders aldığı programının yanı sıra, ADÜ’deki programından da ders almayı sürdürebilir.

c)     Özel öğrencilik süresi sona eren öğrenci, özel öğrenci olduğu kurumdan aldığı onaylı transkripti ile intibak işlemleri için ADÜ’deki bölümüne/programına başvurur.

ç) Başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslere ilişkin başarı notlarının ADÜ’deki karşılıkları,  ilgili birimin intibak komisyonunun önerisi alınarak ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır.

d)     Öğrenci, intibak sürecinde olası bir olumsuz karara mahal vermemek için, özel öğrenci olarak almayı düşündüğü derslerin ADÜ’de karşılık gelen derslere eşdeğerliği konusunda ilgili yönetim kurulunun bağlayıcı bir ön karar vermesini talep edebilir. Başarı ile tamamlandığı taktirde, önceden eşdeğerliği onaylanmış olan derslerin intibakları yapılır.

e)     Özel öğrencilik süresi, öğrencinin tabi olduğu programın öğrenim süresinden sayılır.

f)      Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslerin toplam kredisi, öğrencinin öğretim programındaki toplam kredinin yarısını geçemez.

g)     Öğrencinin ADÜ’deki öğrencilik hakları devam eder; ancak, özel öğrenci olarak ders aldığı kurumun ve programın diplomaya veya statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamaz.

ğ) Özel öğrenciler, ADÜ’deki programında o yarıyıl ders alıp almadığına bakılmaksızın, ADÜ’deki öğrenci katkı payını tam olarak ödemeye devam ederler.

h)     Özel öğrenci olarak yaz okullarına katılacak öğrenciler, yaz okulu ücretini dersi aldıkları yükseköğretim kurumuna öderler.

 

ADÜ’den özel öğrenci olarak ders alma

MADDE 6- (1) Başka bir yükseköğretim kurumunun önlisans, lisans veya lisansüstü öğrencilerinin Üniversitemiz programlarından “özel öğrenci” olarak ders almaları ile ilgili esaslar aşağıdaki gibidir:

a)     Özel öğrenci olarak ADÜ’den ders almak isteyen başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi, başvuru formu, kimlik fotokopisi, kurumundan aldığı öğrenci belgesi, onaylı transkripti ile ADÜ’deki ilgili bölüm/programa başvurur. Öğrencinin derslere kabul edilip edilmeyeceğine ilgili bölüm/program başkanlığının önerisi alınarak ilgili yönetim kurulunca karar verilir.

b)     Özel öğrenciliğe kabul edilenlerin OBİS’te kayıtları oluşturulur ve özel öğrencilerin isimleri ders kayıt listelerinde “özel öğrenci” statüsünde yer alır. Bu öğrencilerin ders başarı notları da dersin öğretim elemanı tarafından diğer öğrenciler için yapıldığı gibi OBİS’e işlenir.

c)     Öğrenci, ADÜ’deki “özel öğrenciliği” süresince, Üniversitemizin diplomaya veya statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamaz.

ç) Özel öğrenci statüsü ile bir yarıyılda alınabilecek derslerin kredileri toplamı ADÜ öğrencileri için geçerli olan bir yarıyılda alınabilecek kredi sınırını aşamaz.

d)     Öğrencinin ADÜ’de öğrenim gördüğü süre içerisinde; devam, sınav ve başarı değerlendirmesinde ADÜ’nün ilgili yönetmeliği hükümlerine uyulur.

e)     Özel öğrencilik süresi sona eren öğrenciye, talep etmesi halinde, ADÜ’deki özel öğrenciliği süresince aldığı dersleri ve başarı durumunu gösteren onaylı bir transkript verilir.

f)      Kurumunda öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören özel öğrencilerin, ADÜ’de yabancı dilde verilen dersleri alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu, ADÜ Senatosu tarafından geçerliliği kabul edilen yabancı dil belgeleri ile belgelemeleri gerekir.

g)     Diğer kurumlardan yaz okuluna gelen öğrencilerin ödeyecekleri katkı payları Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.

ğ) Değişim programları kapsamında ADÜ ile eğitim-öğretim protokolü bulunan yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları  “özel öğrencileri” için, ilgili protokolle tespit edilmiş hükümler uygulanır.

 

Bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olmayan misafir öğrenciler

MADDE 7- (1) En az lise veya dengi okul mezunları ile mezuniyet aşamasındaki lise son sınıf öğrencilerinin ADÜ’deki bölüm/programlardan misafir öğrenci olarak ders alabilmeleri ile ilgili esaslar aşağıdaki gibidir:

a)     Misafir öğrenci olarak ADÜ’den ders almak isteyen ve bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olmayan kişi, başvuru formu, kimlik fotokopisi ve en son öğrenim gördüğü kurumdan aldığı onaylı diploma veya transkripti ile ADÜ’deki ilgili bölüm/programa başvurur. Öğrencinin derslere kabul edilip edilmeyeceğine ilgili birimin önerisi alınarak ilgili yönetim kurulunca karar verilir.

b)     Misafir öğrenciliğe kabul edilenlerin OBİS’te kayıtları oluşturulur ve misafir öğrencilerin isimleri ders kayıt listelerinde “misafir öğrenci” statüsünde yer alır. Bu öğrencilerin ders başarı notları da dersin öğretim elemanı tarafından diğer öğrenciler için yapıldığı gibi OBİS’e işlenir.

c)     Misafir öğrenci statüsündeki öğrencilerin katkı payları Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.

ç) Misafir öğrencilik süresi sona eren öğrenciye, talep etmesi halinde, ADÜ’deki misafir öğrenciliği süresince aldığı dersleri ve başarı durumunu gösteren onaylı bir transkript verilir.

d)     ADÜ ile özel eğitim-öğretim protokolü bulunan kurum ve kuruluşlardan gelen “misafir öğrenciler” için, protokol koşullarına uyulur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

                Yönergede hüküm bulunmayan haller

                MADDE 8- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ADÜ’nün ilgili Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

                Yürürlükten kaldırılan yönerge

                MADDE 9- (1) Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunun 18/5/2011 gün ve 2011/08 sayılı oturumunda kabul edilen Adnan Menderes Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 10- Bu Yönerge, 2013-2014 akademik yılı başında yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 11- Bu Yönerge hükümlerini, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

·                   28/08/2013 tarih ve 2013-14 sayılı Senato Toplantısında alınan II sayılı karar ile kabul edilmiştir.